kart over region

Avfallsservice AS er et interkommunalt selskap som eies av de seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Selskapet driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon i eierkommunene. I tillegg har vi utleie av containere, innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall. Vi foretar tømming av slam fra private og kommunale septiktanker, samt slam fra kommunale renseanlegg. Vi har også utleie av mobile toaletter til ulike arrangement. For mottak av avfall har vi seks miljøstasjoner, en i hver eierkommune.

Det er utarbeidet en felles renovasjonsforskrifter med tilhørende gebyrregulativ for alle eierkommunene. Renovasjonsforskriftene danner rammen for avfallshåndteringen i den enkelte kommune.

Av kunder har vi om lag 6000 husholdningsabonnenter, 2500 fritidsabonnenter og 500 bedrifter. I tillegg har vi en rekke avtaler om septiktømming og mottak av avfall fra Senja i sør til Lakselv i nord. Det er 30 årsverk i Avfallsservice, og i 2016 omsatte Avfallsservice for om lag 55 millioner kroner.

 

 

 

Se vår brosjyre:

https://jsmag.blob.core.windows.net/73935/frontpage.jpg