top of page

Ansvar og sikkerhetskrav

INFORMASJON OM ANSVAR OG SIKKERHETSKRAV TIL BRUK OG PLASSERING AV SØPPELCONTAINERE OG STATIV
 

Avfallsservice AS ønsker å informere sine kunder om ansvaret vi sammen har med avfallshåndtering opp mot forsikringsvilkårene vi er underlagt. Og alle forsikringsselskap har nå samordnet sine vilkår og håndterer disse likt.

Ansvar for containere

Avfallsservice AS har ansvar for at containere og materiell som leies ut er iht. forskrift og ikke har produktfeil eller mangler. Utleier og leietaker har felles ansvar for å kontrollere og melde fra om gjenstanden blir påført skade eller mister funksjon. Td. låsing av hjul. Partene skal ha forsikring som omfatter erstatningsansvar for skade på person eller ting.

Sammen må vi finne trygg og god oppstillingsplass for container/materiell som skal hentes /tømmes av Avfallsservice AS. Og partene har plikt til å sikre objektene før og etter levering/tømming.

1.1 SIKKERHETSFORSKRIFTER – UTDRAG AV VILKÅR

I våre forsikringsbevis er det angitt at det til avtalene er knyttet bestemte sikkerhetsforskrifter. Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde sikkerhetsforskriftene, eller forsømmer å påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres, jf. Forsikringsavtaleloven §4-8.

1.2 Orden og renhold

Det skal være etablert faste rutiner for avfallshåndtering. Avfall og brennbart materiell skal håndteres og oppbevares på en slik måte at det ikke medfører på tennings fare, selvantenningsfare eller brannspredningsfare, verken innendørs eller utendørs. Spesialavfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter. Avfall som kan selvantenne og avfall som kan avgi brennbare gasser skal straks fjernes til betryggende sted eller legges i dertil godkjent beholder.

1.3 Utendørs oppbevaring av avfall

Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller utenfor container/oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).
 

Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal låses fast.
 

Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/ oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.
 

Det gjøres unntak for plassering av brennbart avfall og brennbart materiale for bygninger for boligbruk (ikke institusjonsbygg) som følger:

• Boliger i rekke/kjede med maksimalt 4 boenheter

• Frittliggende bolighus med maksimalt 4 boenheter
 

ETTER OPPFORDRING PEKER VI OGSÅ PÅ

1.4 Lagring av brennbart materiale

Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).
 

Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres minst 25 meter fra byggverk.
 

AVFALLSERVICE AS håper med dette at vi sammen kan finne gode løsninger på felles utfordringer og unngå skade og ubehag med regresser fra forsikringsselskapene.
 

Høyesterett har avsagt dom på at brannskade med utgangspunkt i feil plassert bosscontainer, kan medføre redusert erstatning med opptil  30 % ,samt videre føre til regress mot domfelte.

bottom of page